Ιστορικό

Kατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορία

Σχετικά με το έργο

Το GENTE - Δεξιότητες Πράσινης Επιχειρηματικότητας για ΔΕΕΚ άτομα

Είναι ένα έργο Erasmus+ με διάρκεια 24 μηνών, ξεκινώντας τον Φεβρουάριο του 2022 και λήγει τον Φεβρουάριο του 2024.

Το έργο θα συγκεντρώσει νέους ενήλικες, ιδιαίτερα γυναίκες, που ανήκουν στην κατηγορία των ΔΕΕΚ και εκπροσώπους ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να κάνουν την επιχείρησή τους πιο πράσινη και θα τους δώσει την ευκαιρία να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας. Θα προσφέρει στους ΔΕΕΚ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους και να εξετάσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη δική τους πράσινη επιχείρηση. Το έργο προτείνει τρόπους με τους οποίους οι ΜΜΕ μπορούν να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, εμπλέκοντας άτομα ΔΕΕΚ στις δραστηριότητές τους, ιδίως γυναίκες, και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητές τους.

Στόχοι

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει τη βάση για την ενσωμάτωση της ΔΕΑΚ στην ευρωπαϊκή πράσινη αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα και θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για άλλους οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη. 

Ο αντίκτυπος του αποτελέσματος θα είναι διπλός. Πρώτον, θα ενθαρρύνει μια πιο περιεκτική προσέγγιση από τις τοπικές ΜΜΕ έναντι των ατόμων ΔΕΑΚ, ιδίως των γυναικών. Δεύτερον, θα διαδώσει τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις πρακτικές που αποκτήθηκαν μέσω των δράσεων του έργου και πέρα από το δίκτυο των οργανισμών των εταίρων του GENTe

Ομάδες-στόχοι

Άτομα που δεν είναι στην εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΔΕΑΚ)

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Γραφεία Εργασίας