Μάθημα 1 Βήματα για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα ολοκληρωμένο έγγραφο που περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές και τα επιχειρησιακά σχέδια μίας επιχείρησης.

Χρησιμεύει ως χάρτης, καθοδηγεί τους επιχειρηματίες κατά την έναρξη μίας νέας επιχείρησης ή την επέκταση μίας υφιστάμενης. Το επιχειρηματικό σχέδιο επικοινωνεί το όραμα, την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι επενδυτές, οι δανειστές και τα μέλη της ομάδας.

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να φαντάζει δύσκολο, αλλά είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τα ακόλουθα:

 • Έναρξη μίας νέας επιχείρηση με σαφή κατεύθυνση και εφαρμόσιμες στρατηγικές.
 • Επέκταση μίας υφιστάμενης επιχείρησης για να εξασφαλιστεί η συνεχής ανάπτυξη και κερδοφορία.
 • Απόκτηση χρηματοδότησης από επενδυτές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των προσπαθειών της επιχείρησης.

Προσαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου σε συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους:

 • Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις μοναδικές απαιτήσεις του εγχειρήματος.
 • Η μορφή και το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τον κλάδο και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Ένα καλογραμμένο επιχειρηματικό σχέδιο αναδεικνύει τις δυνατότητες της επιχείρησης και πείθει τους ενδιαφερόμενους φορείς να στηρίξουν την επιτυχία της.

Με βάση αυτή την επισκόπηση, θα εστιάσουμε τώρα στα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να επικοινωνήσει αποτελεσματικά το όραμα και τις στρατηγικές της επιχείρησης.

Βιωσιμότητα ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ένα πράσινο επιχειρηματικό σχέδιο δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.

 • Μείωση αποτυπώματος στο περιβάλλον (π.χ. εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενέργεια, νερό).
 • Αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Εφαρμογή στρατηγικών για ανακύκλωση και μείωση της σπατάλης.
 • Προώθηση κοινωνικής ευθύνης και ηθικών πρακτικών.
 • Ενίσχυση της πράσινης καινοτομίας και έρευνας.
 • Καθορισμός συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, σχετικών και χρονικά περιορισμένων (SMART) στόχων βιωσιμότητας.
 • Καθορισμός βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) για την παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης.
 • Παροχή σαφών και διαφανών εκθέσεων για τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα της βιωσιμότητας.
 • Ανταλλαγή πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές πρακτικές, τις πρωτοβουλίες και τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.

Αντίκτυπος ενός Πράσινου Επιχειρηματικού Σχεδίου

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο αποδεικνύει τη δέσμευση για φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.  

1) Προσελκύει Ομοϊδεάτες Ενδιαφερόμενους Φορείς:

 • Προσελκύει πελάτες με περιβαλλοντική συνείδηση που προτιμούν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Απευθύνεται σε κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές και συνεργάτες που υποστηρίζουν βιώσιμες πρωτοβουλίες.

2) Θέτει την Επιχείρηση ως Παράδειγμα Φιλικής προς το Περιβάλλον Επιχειρηματικότητας:

 • Διαφοροποιεί την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές της τονίζοντας την ισχυρή περιβαλλοντική της δέσμευση.
 • Καθιερώνει την επιχείρηση ως προοδευτικό ηγέτη στη βιωσιμότητα στον κλάδο.

3) Συνεισφέρει σε ένα πιο Πράσινο και Βιώσιμο Μέλλον:

 • Ο συλλογικός αντίκτυπος της πράσινης επιχειρηματικότητας αντιμετωπίζει τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα.
 • Προωθεί μία κουλτούρα βιωσιμότητας, εμπνέοντας άλλες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν οικολογικές πρακτικές.

Στις διαφάνειες που ακολουθούν θα συζητηθούν τα βασικά τμήματα ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Στοιχεία της βιωσιμότητας μπορούν να ενσωματωθούν στις ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου. Εναλλακτικά, μπορεί να αφιερωθεί ένα ξεχωριστό τμήμα για τη βιωσιμότητα.  

Συνοπτική Παρουσίαση

 • Είναι μία συνοπτική εισαγωγή στο επιχειρηματικό σχέδιο, η οποία αποτυπώνει την ουσία του εγχειρήματός σας.
 • Επισημαίνει τις θεμελιώδεις πτυχές του σχεδίου, όπως η επιχειρηματική ιδέα, η αγορά-στόχος, ο ανταγωνισμός, οι προβλέψεις εσόδων, και οι ανάγκες χρηματοδότησης.
 • Αυτή η παρουσίαση είναι ένα στιγμιότυπο της επιχείρησής σας, το οποίο αποσκοπεί στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών ή ενδιαφερομένων για να εξετάσουν περαιτέρω το σχέδιο.
 • Πρέπει να είναι συνοπτική, ενδιαφέρουσα, και επικεντρωμένη στα βασικά σημεία που κάνουν την επιχειρηματική σας ιδέα να ξεχωρίζει.

Περιγραφή Εταιρείας

 • Η περιγραφή της εταιρείας παρέχει μία εμπεριστατωμένη επισκόπηση του οργανισμού σας, προσφέροντας πληροφορίες για την αποστολή, την ιστορία και τις προσφορές του.
 • Διατυπώστε με σαφήνεια την αποστολή της εταιρείας σας, η οποία επικοινωνεί τον σκοπό και τους μακροπρόθεσμους στόχους της.
 • Μοιραστείτε ένα σύντομο ιστορικό της ίδρυσης της εταιρείας, τονίζοντας σημαντικά ορόσημα και επιτεύγματα που συνέβαλαν στην ανάπτυξή της.
 • Περιγράψτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία σας, τονίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη τους για τους πελάτες.
 • Αναφέρετε τη νομική δομή της εταιρείας (π.χ. ατομική επιχείρηση, συνεταιρισμός, LLC, εταιρεία) για να είναι ξεκάθαρο το μοντέλο λειτουργίας της.

Ανάλυση Αγοράς

 • Η ανάλυση της αγοράς είναι μία ολοκληρωμένη μελέτη της αγοράς-στόχου, των ανταγωνιστών και των τάσεων του κλάδου.
 • Καθορίστε με σαφήνεια το κοινό-στόχο σας, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων, των προτιμήσεών του, και των αναγκών που επιδιώκει να καλύψει η επιχείρησή σας.
 • Πραγματοποιήστε ενδελεχή ανάλυση των ανταγωνιστών σας, εντοπίζοντας τους βασικούς φορείς στην αγορά, τα δυνατά τους σημεία και τις αδυναμίες τους, και τις στρατηγικές τους.
 • Επισημάνετε τις τάσεις και ευκαιρίες του κλάδου που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης και επιτυχίας για την επιχείρησή σας.
 • Παρουσιάστε τη μοναδική σας πρόταση πώλησης (USP) – τη χαρακτηριστική πτυχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας που τα κάνει να ξεχωρίζουν στην αγορά.

Διαχείριση και Οργάνωση

 • Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα βασικά άτομα που είναι υπεύθυνα για την προώθηση της επιχείρησης.
 • Παρουσιάστε τη διοικητική ομάδα με τα ονόματα, τους τίτλους και τους ρόλους τους, δίνοντας έμφαση στη σχετική εμπειρία και τα προσόντα τους.
 • Περιγράψτε με σαφήνεια την οργανωτική δομή, συμπεριλαμβανομένων των ιεραρχιών αναφοράς και των βασικών αρμοδιοτήτων των μελών της ομάδας.
 • Αναφέρετε στρατηγικές συνεργασίες, συμπράξεις ή συμβούλους που συμβάλλουν στη συνολική ισχύ της επιχείρησης.
 • Δώστε έμφαση στη συλλογική τεχνογνωσία και τη συνεκτική συνεργασία της ομάδας σας, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτό ωθεί την επιχείρησή σας στην επιτυχία.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

 • Περιγράψτε λεπτομερώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε, τονίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη τους για τους πελάτες.
 • Εξηγήστε τη δομή τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένων προσφορών ή εκπτώσεων, και πώς συγκρίνεται με τους ανταγωνιστές.
 • Περιγράψτε τις μεθόδους παράδοσης, είτε πρόκειται για κανονικά καταστήματα, είτε για πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε για συνεργάτες διανομής.
 • Αναφέρετε τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικά σήματα που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τονίζοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μάρκετινγκ και Πωλήσεις

 • Παρουσιάστε μία ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων για την αποτελεσματική προσέγγιση του κοινού-στόχου.
 • Περιγράψτε τις προγραμματισμένες προσπάθειες μάρκετινγκ, όπως διαφήμιση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάρκετινγκ περιεχομένου και SEO.
 • Προσδιορίστε τους τρόπους πωλήσεων που θα χρησιμοποιηθούν, π.χ. άμεσες πωλήσεις, διανομείς, διαδικτυακές πλατφόρμες.
 • Εξηγήστε πώς η επιχείρηση σκοπεύει να δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα της μάρκας και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών.
 • Παρουσιάστε τις μοναδικές προτάσεις πώλησης (USP) ή τις προσφορές που θα επηρεάσουν τους πελάτες να επιλέξουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

Οικονομικές Προβλέψεις

 • Παρουσιάστε λεπτομερείς χρηματοοικονομικές προβλέψεις για τα επόμενα τρία έως πέντε έτη, ώστε να δείξετε την οικονομική υγεία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Παρουσιάστε προβλέψεις εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση της αγοράς, την τιμολόγηση και την αναμενόμενη ποσότητα πωλήσεων.
 • Περιγράψτε τα αναμενόμενα έξοδα, δηλαδή τα έξοδα παραγωγής, του μάρκετινγκ και της λειτουργίας.
 • Παρουσιάστε προβλέψεις ταμειακών ροών, υποδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα εισρέουν και εξέρχονται από την επιχείρηση με την πάροδο του χρόνου.
 • Συμπεριλάβετε καταστάσεις κερδών και απωλειών (P&L), οι οποίες δείχνουν την αναμενόμενη κερδοφορία της επιχείρησης.
 • Αναφέρετε με σαφήνεια οποιεσδήποτε ανάγκες για χρηματοδότηση, εξηγώντας πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια για την υποστήριξη της ανάπτυξης της επιχείρησης.

Παράρτημα

 • Συμπεριλάβετε σχετικά δικαιολογητικά που συμπληρώνουν το επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Επισυνάψτε τα βιογραφικά σημειώματα των βασικών μελών της ομάδας, τονίζοντας τα προσόντα και τη σχετική εμπειρία τους.
 • Προσθέστε επιστολές προθέσεων από πιθανούς συνεργάτες ή πελάτες, οι οποίες αποδεικνύουν το ενδιαφέρον και τη δέσμευση για συνεργασία.
 • Συμπεριλάβετε στοιχεία και εκθέσεις έρευνας αγοράς που επικυρώνουν τη ζήτηση της αγοράς και υποστηρίζουν τις προβλέψεις ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Κατά περίπτωση, επισυνάψτε νομικά έγγραφα σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, ή άλλη προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.