Μάθημα 1 Κατανοώντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες

Επιχειρηματικές δεξιότητες:

Η ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής κουλτούρας προϋποθέτει κάτι περισσότερο από το να ξεπεραστεί ο φόβος του κινδύνου και το στίγμα της αποτυχίας, που αποτελούν σημαντικά εμπόδια στον τομέα της επιχειρηματικότητας (McMullen & Shepherd, 2006).

Οι δεξιότητες που διαθέτει ένας επιχειρηματίας είναι χρήσιμες για τη διαμόρφωση και την εκτέλεση μίας επιχειρηματικής ιδέας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ικανότητες κληρονομούνται, αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ό,τι στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να καλλιεργούν επιχειρηματικές δεξιότητες μέσω εκπαίδευσης και εμπειρίας. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, ξεκινώντας από ένα πρώιμο στάδιο.  

Οι κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες
 • Γνωστικές δεξιότητες (Muzio, 2007)

Ο Davis (1993) υπογραμμίζει τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων στη διαχείριση επιχειρηματικών έργων, ενώ τονίζει την ανάγκη για ηγετικές δεξιότητες και πρακτικές διαπροσωπικής διαχείρισης για να διασφαλιστεί η μελλοντική επιτυχία ενός έργου.

Το προφίλ ενός επιχειρηματία προϋποθέτει ό,τι μπορεί να αποκτήσει ή να μαθαίνει επιχειρηματικά στοιχεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

 1. Ικανότητα σχεδιασμού και επίτευξης στόχων με αυτονομία.
 2. Αυτοπεποίθηση όσον αφορά την επίτευξη στόχων και την αντιμετώπιση εμποδίων.
 3. Αίσθηση προσωπικής ευθύνης για την επιτυχία ή την αποτυχία της επιχείρησης.
 4. Αντιμετώπιση μίας αποτυχίας ως μία θετική μαθησιακή εμπειρία.
 5. Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης μίας επιτυχημένης επιχείρησης μέσω σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης.
 6. Ικανότητα δημιουργίας καινοτόμων προσεγγίσεων, ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών για νέες αγορές.
 7. Ανάληψη πρωτοβουλιών για τον εντοπισμό και την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
 8. Φιλοδοξία όσον αφορά την επίτευξη στόχων.
 9. Επιμονή στις δυσκολίες και προσαρμογή των στρατηγικών.
 10. Ικανότητα δημιουργίας δικτύου επαφών, καθώς και ανάπτυξης και διατήρησης επιχειρηματικών σχέσεων.
 11. Κοινωνικές και σχεσιακές δεξιότητες για τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.

Επιχειρηματικές δεξιότητες

Η ικανότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης ενός επιχειρηματικού έργου εντός συγκεκριμένου χρόνου, προϋπολογισμού, και διαχειριστικής ισχύος και πόρων.

Βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες:

 • Κατανόηση οικονομικών
 • Λογιστικές/χρηματοοικονομικές δεξιότητες
 • Διαπραγμάτευση
 • Κριτική σκέψη
 • Δικτύωση
 • Ηγετικές δεξιότητες
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Ανάλυση πράσινου κινδύνου

Προσδιορισμός των επιχειρηματικών δεξιοτήτων

 1. Κατανόηση Οικονομικών: Κατανόηση της δυναμικής της αγοράς και των οικονομικών αρχών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
 2. Λογιστικές/Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες: Διαχείριση οικονομικών, κατάρτιση προϋπολογισμού, και κατανόηση οικονομικών δεδομένων.
 3. Διαπραγμάτευση: Επίτευξη συμφωνιών με τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίες είναι ωφέλιμες για όλους.
 4. Κριτική Σκέψη: Αντικειμενική ανάλυση καταστάσεων για να γίνουν συνειδητές επιλογές.
 5. Δικτύωση: Οικοδόμηση πολύτιμων επαγγελματικών σχέσεων.
 6. Ηγετικές Δεξιότητες: Έμπνευση και καθοδήγηση ομάδων προς την επίτευξη κοινών στόχων.
 7. Συναισθηματική Νοημοσύνη: Διαχείριση συναισθημάτων για αποτελεσματική επικοινωνία.
 8. Λήψη Αποφάσεων: Αξιολόγηση των επιλογών για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.