Μάθημα 1 Μάρκετινγκ ομάδων-στόχων

  • Οι πράσινες επιχειρήσεις και οι συμβατικές εταιρείες διαφέρουν σημαντικά ως προς τα πρότυπα με τα οποία μετρούν τον εαυτό τους. Μπροστά στους πελάτες, ωστόσο, και τα δύο προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να συγκρίνονται. Η πρόκληση εδώ είναι να μπορέσετε να παρουσιάσετε καλά τα δικά σας πλεονεκτήματα.
  • Διαφορετικές ομάδες-στόχοι αξιολογούν διαφορετικά τις διάφορες πτυχές κατά τη λήψη αποφάσεων αγοράς: για παράδειγμα, τη σημασία της τιμής, της διάρκειας ζωής, του σχεδιασμού, της ποιότητας.
  • Για το μάρκετινγκ, είναι επομένως λογικό να γνωρίζει κανείς καλά την ομάδα-στόχο και να γνωρίζει ποιες πτυχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη δική του ομάδα-στόχο.
  • Η επαναδιατύπωση μπορεί επίσης να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μετριασμό των δικών σας αδυναμιών (π.χ. υψηλό αρχικό κόστος έναντι της επένδυσης σε μια μακρά ωφέλιμη ζωή).

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.