Μάθημα 1 Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση

Τον Μάιο του 2018 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σύσταση σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. Η σύσταση προσδιορίζει οκτώ βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για τους πολίτες για την προσωπική ολοκλήρωση, έναν υγιή και βιώσιμο τρόπο ζωής, την απασχολησιμότητα, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική ένταξη. Η σύσταση αποτελεί εργαλείο αναφοράς για τους ενδιαφερόμενους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο καθορίζει μια κοινή αντίληψη για τις ικανότητες που απαιτούνται σήμερα και στο μέλλον. Μεταξύ αυτών είναι και η ψηφιακή ικανότητα.

Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου “Η ψηφιακή επάρκεια περιλαμβάνει τη σίγουρη, κριτική και υπεύθυνη χρήση και εμπλοκή με τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη μάθηση, την εργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Περιλαμβάνει τον αλφαβητισμό στις πληροφορίες και τα δεδομένα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τον αλφαβητισμό στα μέσα ενημέρωσης, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού), την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ευημερίας και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο), ζητήματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, την επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη.”

Η σύσταση προβλέπει επίσης τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα, ως εξής:

Γνώσεις

Τα άτομα θα πρέπει να προσεγγίζουν κριτικά την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τον αντίκτυπο των πληροφοριών και των δεδομένων που διατίθενται με τα ψηφιακά μέσα και να γνωρίζουν τις νομικές και ηθικές αρχές που σχετίζονται με την ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Δεξιότητες

Τα άτομα θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα, τη διαχείριση πληροφοριών, δεδομένων και ταυτοτήτων και την αποτελεσματική συνεργασία με λογισμικό, συσκευές, τεχνητή νοημοσύνη ή ρομπότ.

Συμπεριφορές

Η ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες απαιτεί μια κριτική και ηθική προσέγγιση, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την περιέργεια και μια προοπτική για την εξέλιξή τους.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.