Μάθημα 1 Τι είναι η “Πράσινη Μετάβαση”; – Ορισμοί και στρατηγικές

Πράσινη οικονομία

Μια πράσινη οικονομία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα κοινωνική. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική επέκταση όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και τα κέρδη τονώνεται τόσο από τη δημόσια όσο και από την ιδιωτική χρηματοδότηση που κατευθύνεται σε προσπάθειες, υποδομές και περιουσιακά στοιχεία που προωθούν χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ρύπανση. Η προσέγγιση αυτή δίνει επίσης προτεραιότητα στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων, καθώς και στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων για την αποτροπή της υποβάθμισής τους.

“Για να είναι πράσινη μια οικονομία πρέπει να είναι όχι μόνο αποτελεσματική αλλά και δίκαιη. Η δικαιοσύνη προϋποθέτει την αναγνώριση των διαστάσεων της ισότητας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, αποδοτική ως προς τους πόρους και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς” – UNEP, 2011.

Πράσινη μετάβαση

Η Πράσινη Μετάβαση υποδηλώνει τη μετάβαση από μια οικονομία που εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα σε μια οικονομία που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο μετασχηματισμός αυτός συνεπάγεται τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων πόρων, ενώ παράλληλα αυξάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική ενέργεια.

Η αντιμετώπιση άμεσων περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η εξάντληση των πόρων, είναι ζωτικής σημασίας. Και αυτή η μετάβαση παρέχει επίσης ευκαιρίες για τη δημιουργία απασχόλησης, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Η πράσινη μετάβαση περιλαμβάνει μια ποικιλία πρωτοβουλιών και πολιτικών σε διαφορετικές κλίμακες, από ατομικές αποφάσεις έως παγκόσμιες στρατηγικές. Αυτές περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών και γεωργίας και την εφαρμογή προσεγγίσεων κυκλικής οικονομίας για τη μείωση των αποβλήτων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων. Μέσω αυτών των προσπαθειών, μπορεί να προκύψει μια αλλαγή στην αντίληψη της οικονομίας, η οποία θα θέτει την ανθρώπινη ευημερία στο προσκήνιο.

Πράσινη μετάβαση - Πρωτοβουλίες και πολιτικές:

Μερικά παραδείγματα αυτών των πρωτοβουλιών και πολιτικών περιλαμβάνουν:

  • Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Σύνδεσμος)
  • Η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Σύνδεσμος, βλέπε κεφάλαιο 2)
  • Στρατηγικό σχέδιο του UN Habitat για ένα καλύτερο αστικό μέλλον 2020-2023 (Σύνδεσμος)

Η πράσινη μετάβαση συνεχίζει να εξελίσσεται, απαιτώντας τη συμμετοχή και την ομαδική εργασία ανθρώπων, εταιρειών, κυβερνήσεων και διαφόρων ενδιαφερομένων μερών. Παρά τα εμπόδια και τα έξοδα που συνδέονται με αυτή τη μετάβαση, τα πλεονεκτήματα μιας βιώσιμης οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό αυτά τα μειονεκτήματα μακροπρόθεσμα.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.