Μάθημα 2 Αξιοπιστία, ΕΚΕ και εταιρικές αξίες

 • Ειδικά στον τομέα της βιωσιμότητας, η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η αυθεντικότητα είναι σημαντικές για τους καταναλωτές.
 • Εδώ εφαρμόζεται ένα υψηλό ηθικό πρότυπο για τους επιχειρηματίες, γι’ αυτό και οι επιχειρηματίες πρέπει να επεξεργαστούν καλά το όραμα, τις αξίες και την αποστολή τους, ώστε να γίνονται αντιληπτοί με συνέπεια.
 • Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να επιδεικνύουν διαφάνεια και να είναι σε θέση να εκπροσωπούν σωστά τις αποφάσεις της εταιρείας.
 • Για το σκοπό αυτό, η ανάλυση SWOT είναι χρήσιμη για να γνωρίσει κανείς τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του και να δημιουργήσει μια επαγγελματική στρατηγική επικοινωνίας που θα καλύπτει διάφορες πτυχές της επιχείρησης.
 • SWOT σημαίνει Δυνατά Σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές. Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό για το πώς να κάνετε μια ανάλυση SWOT για την επιχείρησή σας.

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης σε μια επιχείρηση, τόσο πιο πιθανό είναι οι πελάτες να επιστρέψουν ή να τη συστήσουν σε άλλους!

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αναφέρεται σε μια επιχειρηματική προσέγγιση που ενσωματώνει ηθικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις στις δραστηριότητές της και στις αλληλεπιδράσεις της με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ΕΚΕ υπερβαίνει την παραδοσιακή εστίαση στο κέρδος και αποσκοπεί στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οι βασικές πτυχές της ΕΚΕ είναι οι εξής:

 • Κοινωνική ευθύνη: Η ΕΚΕ σημαίνει ότι οι εταιρείες αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία – τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Ξεκινά με τη δίκαιη αμοιβή και περιλαμβάνει την εξέταση κοινωνικών θεμάτων όπως η φτώχεια, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάπτυξη της κοινότητας. Οι εταιρείες μπορούν να υποστηρίζουν φιλανθρωπικά έργα ή να συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντισμού των εργαζομένων ή σε συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία.
 • Περιβαλλοντική ευθύνη: Η ΕΚΕ δίνει έμφαση στη δέσμευση μιας εταιρείας να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Αυτό περιλαμβάνει τη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης, τη διατήρηση των πόρων και την υποστήριξη των προσπαθειών διατήρησης. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να υιοθετούν μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον ή να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
 • Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές: Η ΕΚΕ περιλαμβάνει ηθικές εκτιμήσεις στις επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με ακεραιότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Οι εταιρείες αναμένεται να τηρούν ηθικά πρότυπα σε τομείς όπως η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, οι εργασιακές πρακτικές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση της διαφθοράς και το δίκαιο εμπόριο.
 • Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών: Η ΕΚΕ περιλαμβάνει την ενεργό εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών, των κοινοτήτων, των επενδυτών και των κυβερνητικών φορέων. Οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και τις ανησυχίες αυτών των ενδιαφερομένων μερών και να ανταποκρίνονται σε αυτά. Η συμμετοχή σε διάλογο, η αναζήτηση ανατροφοδότησης και η ενσωμάτωση των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και στη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων.
 • Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα: Η ΕΚΕ επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών πρακτικών. Πρόκειται για την εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής επιτυχία της επιχείρησης, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα βιώσιμο μέλλον. Οι εταιρείες μπορούν να εισάγουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, να προωθήσουν καινοτομίες για βιώσιμες λύσεις ή να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην εταιρική τους στρατηγική.

Πώς επωφελείται η επιχείρησή σας από την ΕΚΕ;

 • Ενισχυμένη φήμη: Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ μπορούν να ενισχύσουν τη φήμη μιας εταιρείας αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη εικόνα της μάρκας, αυξημένη αφοσίωση των πελατών και θετική δημόσια αντίληψη.
 • Δέσμευση και διατήρηση εργαζομένων: Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργαζόμενους που παρακινούνται από τις αξίες και τον κοινωνικό αντίκτυπο μιας εταιρείας. Η εμπλοκή των εργαζομένων σε δραστηριότητες ΕΚΕ μπορεί να ενισχύσει το ηθικό, την ικανοποίηση από την εργασία και την αφοσίωση.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η επίδειξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαφοροποιώντας μια εταιρεία από τους ανταγωνιστές της. Η ΕΚΕ μπορεί να προσελκύσει πελάτες που δίνουν προτεραιότητα σε ηθικά και βιώσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Διαχείριση κινδύνων: Η συμμετοχή σε πρακτικές ΕΚΕ μπορεί να μετριάσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη νομική, ηθική ή περιβαλλοντική συμμόρφωση. Με την προληπτική αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το ενδεχόμενο ζημίας της φήμης ή νομικών ευθυνών.
 • Καινοτομία και εξοικονόμηση κόστους: Η υιοθέτηση της ΕΚΕ μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομία και εξοικονόμηση κόστους. Οι εταιρείες που επενδύουν σε βιώσιμες πρακτικές, στην ενεργειακή απόδοση, στη μείωση των αποβλήτων ή στην εξοικονόμηση πόρων συχνά συνειδητοποιούν οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειωμένου λειτουργικού κόστους και βελτιωμένης αποδοτικότητας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να ενσωματωθεί στη βασική επιχειρηματική στρατηγική και κουλτούρα μιας εταιρείας, αντί να θεωρείται ως μια αυτόνομη πρωτοβουλία. Ευθυγραμμίζοντας τους επιχειρηματικούς στόχους με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν κοινή αξία για τις ίδιες και την ευρύτερη κοινωνία.

Υπάρχουν αρκετά καλά και επιτυχημένα παραδείγματα πράσινων εμπορικών σημάτων που έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά βιώσιμες πρακτικές και έχουν τοποθετηθεί ως ηγέτες στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Ακολουθούν μερικά αξιοσημείωτα παραδείγματα:

 • Patagonia: είναι μια εταιρεία ειδών ένδυσης και εξοπλισμού για εξωτερικούς χώρους, γνωστή για την ισχυρή δέσμευσή της στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Προωθεί ενεργά το δίκαιο εμπόριο, χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα και οργανικά υλικά και επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αποστολή της Patagonia είναι να “κατασκευάζει το καλύτερο προϊόν, να μην προκαλεί περιττή ζημιά και να χρησιμοποιεί την επιχείρηση για να εμπνέει και να εφαρμόζει λύσεις στην περιβαλλοντική κρίση”.
 • Ecover: Ecover: Η Ecover είναι πρωτοπόρος στη βιομηχανία πράσινων προϊόντων καθαρισμού. Παράγουν οικολογικά προϊόντα καθαρισμού και πλυντηρίου που είναι βιοδιασπώμενα, προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές και συσκευάζονται σε ανακυκλώσιμα υλικά. Η Ecover είναι αφοσιωμένη στην προώθηση της βιώσιμης ζωής και στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των προϊόντων καθαρισμού.
 • Ben & Jerry’s: Ben & Jerry’s είναι μια δημοφιλής εταιρεία παγωτού που ενσωματώνει κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές της πρακτικές. Προμηθεύονται συστατικά με πιστοποίηση Fairtrade, υποστηρίζουν οικογενειακές φάρμες και υποστηρίζουν ενεργά σκοπούς όπως η κλιματική δικαιοσύνη και η ισότητα των γάμων. Η Ben & Jerry’s χρησιμοποιεί το εμπορικό της σήμα για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τα παραδείγματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι επιτυχημένες πράσινες μάρκες δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, επικοινωνώντας αποτελεσματικά τις αξίες τους στους καταναλωτές. Έχουν οικοδομήσει μια ισχυρή φήμη για περιβαλλοντική υπευθυνότητα, εμπνέοντας την αφοσίωση των πελατών και προσελκύοντας μια αυξανόμενη καταναλωτική βάση που εκτιμά τη βιωσιμότητα και τις ηθικές πρακτικές.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.