Μάθημα 2 Κλιματική αλλαγή και κλιματική πολιτική – Η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (LINK), η οποία θα εισαχθεί τον Δεκέμβριο του 2019, είναι μια εκτεταμένη στρατηγική που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο γενικός της στόχος είναι να ενισχύσει τη βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ και παράλληλα να αντιμετωπίσει τα πιεστικά ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής παρακμής.

Οι κύριοι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας είναι:

 1. Επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΕ θα επιδιώξει να παράγει καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, έως το έτος αυτό.
 2. Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, με στόχο το 32% έως το 2030.
 3. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, τις μεταφορές και τη βιομηχανία.
 4. Διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ρύπανσης και της αύξησης της βιώσιμης γεωργίας.
 5. Προώθηση της κυκλικής οικονομίας με τη μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης των υλικών.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προτείνει μια σειρά πολιτικών και πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων:

 1. Ένας ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, ώστε να κατοχυρωθεί στη νομοθεσία ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
 2. Ένας μηχανισμός δίκαιης μετάβασης για να βοηθήσει τις περιφέρειες και τους τομείς που θα πληγούν περισσότερο από τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία.
 3. Η στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο πιρούνι”, η οποία αποσκοπεί στο να καταστήσει την παραγωγή και την κατανάλωση τροφίμων πιο βιώσιμες.
 4. Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο καθορίζει μέτρα για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
 5. Μια στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, η οποία καθορίζει μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλική οικονομία που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και ωφελεί όλους τους πολίτες.

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Επενδυτικό Σχέδιο:

Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία (EGDIP), γνωστό και ως Επενδυτικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ευρώπη (SEIP), αποτελεί το επενδυτικό θεμέλιο της πρωτοβουλίας για την Πράσινη Συμφωνία. Με στόχο την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην κινητοποίηση τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις κατά τα επόμενα 10 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης κατέχει σημαντική θέση, στοχεύοντας σε μια δίκαιη και ηθική στροφή προς τη βιωσιμότητα. Ο εν λόγω μηχανισμός επιδιώκει να κατευθύνει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ από το 2021 έως το 2027 για την παροχή στήριξης στο εργατικό δυναμικό και τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση:

 • Ενίσχυση των χρηματοδοτικών πόρων για τη μετάβαση και κινητοποίηση τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων κατά την επόμενη δεκαετία μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και των συναφών μηχανισμών, ιδίως του InvestEU.
 • Θέσπιση ενός ευνοϊκού πλαισίου για τους ιδιώτες επενδυτές και τον δημόσιο τομέα για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων.
 • Παροχή βοήθειας σε δημόσιες διοικήσεις και φορείς υλοποίησης έργων για τον εντοπισμό, τη διάρθρωση και την εκτέλεση βιώσιμων έργων (Σύνδεσμος)

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.