Μάθημα 2 Πλαίσιο ψηφιακής επάρκειας για τους πολίτες

Για την προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες – γνωστό ως DigComp – και ένα σχετικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Το Πλαίσιο Ψηφιακής Επάρκειας για τους Πολίτες (DigComp) παρέχει μια κοινή αντίληψη για το τι είναι ψηφιακή επάρκεια. Προσδιορίζει 21 ικανότητες σε πέντε βασικούς τομείς, περιγράφοντας τι σημαίνει να έχεις ψηφιακές γνώσεις. Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά την απασχολησιμότητα, τη μάθηση και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Οι άνθρωποι αναμένεται να διαθέτουν ικανότητες σε καθέναν από αυτούς τους τομείς.

Οκτώ επίπεδα επάρκειας για κάθε ικανότητα έχουν καθοριστεί μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων (χρησιμοποιώντας ρήματα δράσης, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom) και εμπνευσμένα από τη δομή και το λεξιλόγιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ). Επιπλέον, κάθε περιγραφή επιπέδου περιέχει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που περιγράφονται για κάθε επίπεδο, κάθε ικανότητας- αυτό ισοδυναμεί με 168 περιγραφές (8 x 21 μαθησιακά αποτελέσματα). Μια διαδικτυακή έρευνα επικύρωσης βοήθησε στην αναθεώρηση μιας πρώτης έκδοσης των επιπέδων και στην παραγωγή μιας τελικής έκδοσης.

Οι ικανότητες ορίζονται ως εξής:

DigiComp 5 βασικοί τομείς

Είναι η ικανότητα που επιτρέπει να:

 • Διατυπώνουν τις ανάγκες πληροφόρησης, να εντοπίζουν και να ανακτούν ψηφιακά δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο,
 • Κρίνετε τη συνάφεια της πηγής και του περιεχομένου της,
 • Αποθηκεύεται, διαχειρίζεστε και να οργανώνεται ψηφιακά δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο.

Τα επίπεδα ικανοτήτων σε αυτόν τον τομέα αφορούν:

 • Περιήγηση, αναζήτηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου,
 • Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου,
 • Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.

Είναι η ικανότητα που σας επιτρέπει:

 • Να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών έχοντας επίγνωση της πολιτισμικής και γενεαλογικής ποικιλομορφίας,
 • Συμμετοχή στην κοινωνία μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών και της συμμετοχικής ιδιότητας του πολίτη,
 • Διαχείριση της ψηφιακής παρουσίας, της ταυτότητας και της φήμης σας.

Τα επίπεδα ικανοτήτων σε αυτόν τον τομέα αφορούν:

 • Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών,
 • Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών,
 • Συμμετοχή στην ιδιότητα του πολίτη μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών,
 • Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών,
 • Netiquette,
 • Διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας.

Είναι η ικανότητα που σας επιτρέπει:

 • Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου,
 • Βελτίωση και ενσωμάτωση των πληροφοριών και του περιεχομένου σε ένα υπάρχον σώμα γνώσεων, κατανοώντας παράλληλα πώς πρέπει να εφαρμόζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες χρήσης,
 • Να γνωρίζετε πώς να δίνετε κατανοητές οδηγίες για ένα σύστημα υπολογιστή.

Τα επίπεδα ικανοτήτων σε αυτόν τον τομέα αφορούν:

 • Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου,
 • Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου,
 • Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης,
 • Προγραμματισμός.

Είναι η ικανότητα που σας επιτρέπει:

 • Προστασία των συσκευών και του περιεχομένου, των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε ψηφιακά περιβάλλοντα,
 • Προστασία της σωματικής και ψυχολογικής υγείας και ευαισθητοποίηση στις ψηφιακές τεχνολογίες για την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική ένταξη,
 • Κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήσης τους.

Τα επίπεδα ικανοτήτων σε αυτόν τον τομέα αφορούν:

 • Προστασία συσκευών,
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής,
 • Προστασία της υγείας και της ευημερίας,
 • Προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι η ικανότητα που σας επιτρέπει:

 • Να εντοπίζεται ανάγκες και προβλήματα, να επιλύετε εννοιολογικά προβλήματα και καταστάσεις σε ψηφιακά περιβάλλοντα,
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την καινοτομία διαδικασιών και προϊόντων,
 • Παρακολούθηση ψηφιακών εξελίξεων.

Τα επίπεδα ικανοτήτων σε αυτόν τον τομέα αφορούν:

 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων,
 • Εντοπισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων,
 • Δημιουργική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών,
 • Εντοπισμός κενών ψηφιακών ικανοτήτων.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.