Μάθημα 2 Πώς να αναπτύξετε μια “πράσινη κουλτούρα” και να την καταστήσετε βιώσιμη (οργανωτική δομή, εκπαιδεύσεις)

Πώς να εφαρμόσετε μια “πράσινη κουλτούρα” σε μια εταιρεία

Η εφαρμογή μιας “πράσινης κουλτούρας” σε μια εταιρεία απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό οργανωτικής αλλαγής, δέσμευσης των εργαζομένων και συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών.

 1. Ανάπτυξη στρατηγικής βιωσιμότητας: Η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας που να περιγράφει τους στόχους, τους σκοπούς και τα σχέδια δράσης της για τη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών.
 2. Αναθέστε την ευθύνη: για να επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής και να διασφαλίζει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας.
 3. Εκπαιδεύστε και εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους: Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας και να εκπαιδεύονται για το πώς να ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές στην εργασία τους.
 4. Ενθαρρύνετε τη δέσμευση των εργαζομένων: εμπλοκή των εργαζομένων σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας μέσω κινήτρων, προγραμμάτων αναγνώρισης και άλλων πρωτοβουλιών.
 5. Εφαρμογή πράσινων πολιτικών και πρακτικών: Εφαρμόστε πράσινες πολιτικές και πρακτικές, όπως η μείωση της χρήσης ενέργειας και νερού, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της ρύπανσης και η προμήθεια περιβαλλοντικά υπεύθυνων υλικών.
 6. Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών: Συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι πελάτες, οι προμηθευτές και η ευρύτερη κοινότητα, για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
 7. Μέτρηση και αναφορά της προόδου: Να μετράει και να αναφέρει την πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση.

(Σύνδεσμος 1, Σύνδεσμος 2)

Σχέδιο βιωσιμότητας

Το σχέδιο βιωσιμότητας είναι ένας στρατηγικός οδικός χάρτης που περιγράφει τις δεσμεύσεις και τους στόχους μιας εταιρείας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έγγραφο που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της κοινωνικής ευθύνης και της οικονομικής βιωσιμότητας. Το σχέδιο περιλαμβάνει συνήθως συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και σχέδια δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δείκτες επιδόσεων και μετρήσεις για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Το σχέδιο βιωσιμότητας χρησιμεύει ως οδηγός για τη διοίκηση της εταιρείας, τους εργαζόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίδειξη της δέσμευσης της εταιρείας για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και βιώσιμη ανάπτυξη. Εάν ενδιαφέρεστε για τα σχέδια βιωσιμότητας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να τα ερευνήσετε στο διαδίκτυο. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες αλλά και υποδείγματα.

Ρόλοι διαχείρισης της βιωσιμότητας

Η οργανωτική αλλαγή πρέπει να υποστηρίζεται από μια δομή διαχείρισης και λογοδοσίας. Οι εκπαιδεύσεις, τα Jour Fixes και οι έλεγχοι απόδοσης πρέπει να αξιολογηθούν και να θεσμοθετηθούν ώστε να αποτελέσουν την εταιρική κουλτούρα. Οι πιθανοί ρόλοι (είτε ως πρόσθετα καθήκοντα για τους υπάρχοντες υπαλλήλους μετά από εκπαίδευση και εξειδίκευση είτε ως πιθανές νέες προσλήψεις, ανάλογα με το μέγεθος και τους στόχους της εταιρείας) περιλαμβάνουν

 • Υπεύθυνος βιωσιμότητας: υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής βιωσιμότητας της εταιρείας και για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας.
 • Συντονιστής βιωσιμότητας: συνεργάζεται με άλλους υπαλλήλους για την υλοποίηση πρωτοβουλιών βιωσιμότητας, όπως η μείωση της χρήσης ενέργειας, η προώθηση βιώσιμων μεταφορών και η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.
 • Αναλυτής δεδομένων βιωσιμότητας: παρακολουθεί και αναλύει τα δεδομένα που σχετίζονται με τις επιδόσεις βιωσιμότητας της εταιρείας και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση.
 • Ειδικός επικοινωνίας για την αειφορία: υπεύθυνος για την επικοινωνία των προσπαθειών της εταιρείας για την αειφορία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, καθώς και για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και των πρωτοβουλιών για την αειφορία.
 • Ελεγκτής βιωσιμότητας: διενεργεί ελέγχους και αξιολογήσεις των επιδόσεων βιωσιμότητας της εταιρείας και παρέχει συστάσεις για βελτίωση.

(Σύνδεσμος)

Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της μετάβασής σας

Τα εργαλεία παρακολούθησης της βιωσιμότητας είναι λύσεις που βοηθούν τις εταιρείες να διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα που παράγουν ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους. Παρακολουθούν δεδομένα από πληροφορίες για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την ποικιλομορφία, τα απόβλητα, το προσωπικό και τα οικονομικά. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν την εταιρική ηγεσία να εκτελεί τη διακυβέρνηση της συλλογής δεδομένων βιωσιμότητας και να κοινοποιεί αποτελεσματικά ακριβή δεδομένα στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους επενδυτές και τις ρυθμιστικές αρχές. Το λογισμικό παρακολούθησης της βιωσιμότητας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα, την αποτίμηση της εταιρείας και την αντίληψη της μάρκας.

Μπορεί να είναι ένας απλός πίνακας excel που βοηθά στην παρακολούθηση των βελτιώσεων με το προσωπικό και τις επικοινωνίες ή εξελιγμένες λύσεις λογισμικού που δείχνουν κάθε σημείο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (βλ. Μάθημα 3, Βέλτιστες πρακτικές).

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.