Μάθημα 3 Εταιρική βιωσιμότητα & λογοδοσία

Εταιρική βιωσιμότητα εξηγείται

Η εταιρική βιωσιμότητα αναφέρεται στην έννοια της λειτουργίας μιας εταιρείας με τρόπο που να είναι κοινωνικά υπεύθυνος, περιβαλλοντικά συνειδητός και οικονομικά βιώσιμος μακροπρόθεσμα. Ουσιαστικά, πρόκειται για την εξισορρόπηση οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Ένας άλλος όρος για την έννοια αυτή είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ):

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αναφέρεται στις εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες μιας εταιρείας για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων πέραν των νομικών της υποχρεώσεων. Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την κατανόηση των αναγκών και των ανησυχιών τους. Με την πρακτική της ΕΚΕ, οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν τη φήμη τους, να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τρεις πυλώνες εταιρικής βιωσιμότητας

Υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες της εταιρικής βιωσιμότητας: ο οικονομικός, ο περιβαλλοντικός και ο κοινωνικός.

Η οικονομική βιωσιμότητα περιλαμβάνει τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της επιχείρησης με την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, την ελαχιστοποίηση της σπατάλης και την επένδυση στην καινοτομία και την έρευνα για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας στο περιβάλλον, όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η διατήρηση των φυσικών πόρων και η πρόληψη της ρύπανσης.

Η κοινωνική βιωσιμότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας στους εργαζομένους, τους πελάτες και την ευρύτερη κοινότητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διασφάλιση δίκαιων εργασιακών πρακτικών, την προώθηση της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης και την προσφορά στις τοπικές κοινότητες μέσω φιλανθρωπίας ή εθελοντισμού.

Επεξήγηση της εταιρικής ευθύνης

 • Η ευθύνη μιας εταιρείας να λογοδοτεί για τις πράξεις και τις αποφάσεις της
 • Αναφέρεται στην προσδοκία ότι οι επιχειρήσεις θα ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον των ενδιαφερομένων μερών.
 • Τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, την κοινότητα και το περιβάλλον.
 • Οι εταιρείες είναι υπόλογες για τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους
 • Η λογοδοσία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Περιλαμβάνει πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμούς αναφοράς
 • Πολιτικές: Καθορίζουν τις αξίες της εταιρείας και τις προσδοκίες για τη συμπεριφορά
 • Διαδικασίες: Λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής και επιβολής των πολιτικών
 • Μηχανισμοί αναφοράς: Παροχή διαφάνειας και λογοδοσίας στους ενδιαφερόμενους
 • Χτίζει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία με τους ενδιαφερόμενους
 • Ενισχύει τη φήμη και την αξία του εμπορικού σήματος
 • Βελτιώνει τις επιχειρηματικές επιδόσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα
 • Βοηθά τις εταιρείες να εντοπίζουν και να μετριάζουν τους κινδύνους
 • Υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο
 • Η εταιρική λογοδοσία αναφέρεται στην ευθύνη μιας εταιρείας να ενεργεί προς το συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Οι εταιρείες είναι υπόλογες για τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους.
 • Ένα εταιρικό πλαίσιο λογοδοσίας περιλαμβάνει πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμούς αναφοράς.
 • Τα οφέλη της λογοδοσίας περιλαμβάνουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της φήμης, τη βελτίωση των επιδόσεων, τον μετριασμό των κινδύνων και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)

τι είναι;

Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) είναι η νέα νομοθεσία της ΕΕ που απαιτεί από όλες τις μεγάλες εταιρείες να δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου.

 • βοηθά τους επενδυτές, τους καταναλωτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους να αξιολογούν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των μεγάλων εταιρειών
 • ενθαρρύνει τις εταιρείες να αναπτύξουν πιο υπεύθυνες επιχειρηματικές προσεγγίσεις
 • αλλάζει ριζικά το πεδίο εφαρμογής και το είδος των εκθέσεων βιωσιμότητας των εταιρειών
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει για πρώτη φορά ένα κοινό πλαίσιο υποβολής εκθέσεων για μη χρηματοοικονομικά δεδομένα με το CSRD

ποιοι θα επηρεαστούν;

Σχεδόν 50.000 εταιρείες αναμένεται να επηρεαστούν από την CSRD, οι οποίες αποτελούν περίπου τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η CSRD θα εφαρμοστεί σε όλες:

 • Εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές της ΕΕ (εκτός από τις εισηγμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις) και μεγάλες εταιρείες. Το CSRD κατατάσσει ως μεγάλη εταιρεία εκείνη που πληροί δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι, κύκλος εργασιών άνω των 40 εκατ. ευρώ και συνολικό ενεργητικό άνω των 20 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες σε επίπεδο θυγατρικών.
 • Εισηγμένες ΜΜΕ, αν και θα υπάρξει μεταβατική περίοδος κατά την οποία οι ΜΜΕ θα μπορούν να εξαιρεθούν μέχρι το 2028. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα οφέλη για τις ΜΜΕ από τη συμμόρφωση με την υποβολή εκθέσεων.
 • Εταιρείες εκτός ΕΕ με καθαρό κύκλο εργασιών 150 εκατ. ευρώ στην ΕΕ και με τουλάχιστον μία θυγατρική ή υποκατάστημα στην Ένωση. (Σύνδεσμος)

Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) – Το χρονοδιάγραμμα (σύνδεσμος)

H1 2024 –

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη (ακριβής ημερομηνία TBC)

2024

2025

2025 – Πρώτη αναφορά CSRD (για το οικονομικό έτος
έτος που αρχίζει το 2024)
για εταιρείες που υπόκεινται
 στην οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

2026 – Πρώτη υποβολή εκθέσεων CSRD (για το οικονομικό έτος που αρχίζει το 2025) για άλλες μεγάλες εταιρείες της ΕΕ που δεν υπόκεινται σε NFRD

2026

1st Οκτώβριος 2026 – Έγκριση περιορισμένων ασφαλιστικών προτύπων από την Επιτροπή

2027 – Πρώτη υποβολή εκθέσεων CSRD (για το οικονομικό έτος που αρχίζει το 2026) για τις ΜΜΕ δημοσίου συμφέροντος

2027

1st Οκτώβριος 2028 – Έγκριση εύλογων ασφαλιστικών προτύπων από την Επιτροπή

2028

30th Απρίλιος 2029 – Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του CSRD

2029

2029 – Πρώτη υποβολή εκθέσεων CSRD (για το οικονομικό έτος που αρχίζει το 2028) για εταιρείες εκτός ΕΕ με υποκαταστήματα στην ΕΕ και πρώτη υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων CSRD (για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν το 2028) για ΜΜΕ δημοσίου συμφέροντος

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.