Μάθημα 6 Διαθέσιμη χρηματοδότηση από την ΕΕ

Τα δάνεια και τα επιχειρηματικά κεφάλαια από την ΕΕ είναι προσβάσιμα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου. Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση και να ζητήσει χρηματοδότηση για τη μικρομεσαία επιχείρηση ή τη νεοσύστατη επιχείρησή του ή οποιοδήποτε είδος επιχείρησης. Η ΕΕ προσφέρει οικονομική βοήθεια και εγγυήσεις, ώστε οι τοπικές τράπεζες, οι επιχειρηματικοί επενδυτές και οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων να μπορούν να σας δανείσουν χρήματα ή να επενδύσουν στην επιχείρησή σας με μεγαλύτερη ευκολία.

Ανάλογα με τη φύση της επιχείρησής σας/του έργου σας, μπορεί να είστε επιλέξιμοι να υποβάλετε αίτηση για ένα από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

 1. Άμεση χρηματοδότηση: Χορηγούνται συχνά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την πολιτική της ΕΕ, συνήθως κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης, γνωστής ως πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Έτσι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για grand μόνο εάν η εταιρεία σας ή η πρωτοβουλία σας συνδέεται με την ΕΕ, ωφελεί την ΕΕ ή συμβάλλει στην εκτέλεση ενός προγράμματος ή μιας πολιτικής της ΕΕ.
 2. Έμμεση χρηματοδότηση: Ελέγχεται από τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω πέντε μεγάλων ταμείων που διαχειρίζονται τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία:
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Ταμείο Συνοχής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 • Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης από την ΕΕ, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες (περιφερειακές/εθνικές) αρχές της χώρας της ΕΕ στην οποία διαμένετε.

Τρέχοντα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ:

 1. Πρόγραμμα COSME – παρέχει στις ΜΜΕ δάνεια ύψους έως 150.000 ευρώ.
 2. Πρόγραμμα InnovFin – Δάνεια και εγγυήσεις για καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin.
 3. Δημιουργική Ευρώπη – Δάνεια σε ΜΜΕ στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας από τη Δημιουργική Ευρώπη.
 4. Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) – Δάνεια έως 25.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση, καθώς και επενδύσεις έως 500.000 ευρώ για κοινωνικές επιχειρήσεις είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).
 5. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – παρέχει δάνεια, εγγυήσεις, χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια και βραβεία εταιρειών.
 6. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων – παρέχει επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια

Για λεπτομερείς πληροφορίες: Σύνδεσμος

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.